De arbeidsdeal in 2024: 3 dagen opleiding

Een voltijds werknemer heeft vanaf 2024 een individueel recht op 3 opleidingsdagen / jaar.

Ongetwijfeld heeft u gehoord van de arbeidsdeal, een pakket maatregelen die de federale overheid nam om de arbeidsmarkt te hervormen. Een minimum aan opleidingsdagen per werknemer en per jaar, moet  voortaan worden gegarandeerd. Klik hier voor de volledige wettekst.  Vorming en opleiding wordt omschreven in hoofdstukken 9 en 12 .

In de nieuwe CAO voor de kleding- en confectiesector, d.d. 19 september 2023, hebben de sociale partners voor het opleidingsluik van de arbeidsdeal, een paar wijzigingen aangebracht.

Drie bedrijfscategorieën.

  1. Bedrijven met minder dan 10 werknemers
  2. Bedrijven met minimaal 10 en maximaal 19 werknemers.
  3. Bedrijven met 20 of meer werknemers.

Maatregelen in functie van de bedrijfsgrootte

IVOC geeft u enkele tips:

1. Hoe groot is uw onderneming?

Om te bepalen hoeveel werknemers een onderneming tewerkstelt, wordt een complexe berekening gemaakt op basis het gemiddelde van de personeelsbezetting, over 4 kwartalen. In de meeste gevallen zal er geen discussie zijn, maar als u op de wip zit (net minder of meer dan 10 of 20 werknemers), vraag dan het advies van uw sociaal secretariaat, die de correcte cijfers heeft en voor u de berekening kan maken.

2. Wat is een opleiding?

De wetgever is zeer soepel in het definiëren van een opleiding. Alle vormen van opleiding (formeel, informeel, werkplekleren, afstandsonderwijs, fysiek, digitaal, …) komen in aanmerking, ook beursbezoeken en zelfstudie. De opleidingstijd moet steeds als werkuur worden bezoldigd.

3. Aantal opleidingsdagen per werknemer ? 

Het is de taak van de werkgever om de opleidingsdagen per werknemer als volgt te bepalen: A x B x C
A = toegekende opleidingsdagen voor een FTE
B = arbeidsregime in verhouding tot voltijds
C = aantal maanden tewerkgesteld / 12 (enkel voor werknemers aangeworven in de loop van het kalenderjaar)

4. Opleidingsplan ? 

Bedrijven met 20 of meer werknemers, moeten een opleidingsplan voor minimum 1 kalenderjaar opmaken, werknemer per werknemer. Dat opleidingsplan moet ten laatste op 15 maart voorgelegd worden aan de OR, syndicale delegatie of de werknemers zelf.  Uiterlijk tegen 31 maart is het opleidingsplan bekend.

5. Registratie en administratie ? 

De Minister van Werk werkt nog aan de uitvoeringsmodaliteiten van deze wetgeving.  Dit zijn de voorlopige krachtlijnen van administratieve verplichtingen:

  • De individuele opleidingsrekening per werknemer omvat naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer, adres, arbeidsregime, PC, opleidingskrediet en groeipad en moet ingediend worden in een digitale applicatie, genaamd Federal Learning Account.
  • Van zodra dit systeem operationeel is (vermoedelijk 1 april 2024), moet u voor al uw werknemers in deze databank aangeven op hoeveel opleidingsdagen elke individuele werknemer recht heeft. Ook de gevolgde opleidingen moeten worden worden ingediend. Deze informatie zal door de werknemers kunnen worden geraadpleegd via de reeds bestaande website https://www.mycareer.be

Hou onze nieuwsbrief in de gaten voor alle volgende updates.

Aarzel niet om IVOC te contacteren voor advies of een antwoord op uw vragen.