We zijn er ons niet steeds van bewust, want we zijn het zo gewend.

Met onze excuses, hieronder het IVOC-glossarium

Sociale partners
Aanduiding van de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. IVOC wordt bestuurd door sociale partners uit de Belgische kleding- en confectiesector. De werkgeversorganisatie CREAMODA vertegenwoordigt de werkgevers, de diverse vakbonden vertegenwoordigen de werknemers. Beide partijen duiden autonoom elk evenveel IVOC-bestuurders aan.

Paritair
Het woord paritair verwijst naar omgangsregels tussen personen of organisaties. Binnen een paritaire structuur werkt men samen op voet van gelijkheid. Dit kan zich zowel kwantitatief (gelijk aantal deelnemers) als kwalitatief (gelijkwaardigheid van voorstellen, overtuigingen, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, …) uiten.
De besprekingen en besluitvorming binnen de IVOC-bestuursorganen gebeurt paritair. De sociale partners nemen paritair beslissingen over de IVOC-werking.

Sector
Elke onderneming wordt op basis van zijn activiteit ondergebracht in een sector. Er bestaan verschillende, officiële categoriseringen. De bekendste is er de Europese NACE-sectorindeling op basis van de economische hoofdactiviteit van de onderneming. Anderzijds is er de Belgische indeling in paritaire comités op basis van de activiteiten van de werknemers. Deze dubbele categorisering is verwarrend, want ze sluiten niet altijd op elkaar aan.

IVOC wordt gefinancierd met een gedeelte van de salarismassa van werknemers uit de paritaire comités 109 en 215. Enkel deze werknemers kunnen van IVOC-diensten gebruik maken. De NACE-sector waartoe ondernemingen behoren, speelt voor IVOC geen rol.

Paritair comité
Een paritair comité is een typisch Belgisch overlegorgaan waarin de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers samenwerken. Paritaire comités worden per sector georganiseerd en hiernaar vernoemd en genummerd. Het paritair comité voor de sector van de arbeiders uit de kleding- en confectiesector draagt nummer 109. Het paritair comité voor de bedienden uit de sector kreeg nummer 215.

Vormings-CAO
De bedoeling van de samenwerking binnen een paritair comité is het onderhandelen, eventueel problemen oplossen en afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden binnen de sector. Deze worden vastgelegd in CAO (collectieve arbeidsovereenkomsten) die kracht van wet hebben. Het vastleggen van minimumlonen is zo een belangrijke CAO. Ook rond vorming worden CAO-afspraken gemaakt. Hierin worden de krachtlijnen van de IVOC-werking bepaald.

Sectorale vormingsmiddelen
Verwijst naar de financiële middelen die IVOC ter beschikking krijgt op basis van de vormings-CAO. De IVOC-werkingsmiddelen worden samengesteld op basis van de RSZ-bijdragen van alle ondernemingen uit de sector. Van de RSZ-bijdragen wordt een gedeelte dat overeenstemt met 0,3% van de loonmassa in de sector gestort aan IVOC. De IVOC-werking en diensten worden hiermee gefinancierd.

IVOC-leden en IVOC-gebruikers
IVOC is een VZW. Zoals alle VZW heeft IVOC leden. Om van IVOC-diensten gebruik te maken hoeft men geen lid te zijn. De statuten voorzien dat werkgevers en werknemers uit de sector wel lid en ook bestuurder kunnen worden, maar het volstaat om tot de sector te behoren om deel te kunnen nemen aan IVOC-opleidingen of beroep te doen op IVOC-opleidingssteun.

Opleidingsportefeuille
Sinds 1999 de aanduiding van de formule van IVOC-opleidingssteun voor de uitvoering van een bedrijfsopleidingsplan. Een werkgever kan op basis van een door IVOC goedgekeurd opleidingsplan een subsidie (opleidingsportefeuille) krijgen om de opleidingen te realiseren.

Leerrekening
Sinds 2004 de aanduiding van de formule van IVOC-opleidingssteun voor werknemers die op eigen initiatief, dus los van de werkgever, een opleiding (wensen te) volgen.

Mode Creatief Onderwijs (MCO)
IVOC werkt intensief samen met alle verstrekkers van modeopleidingen en -onderwijs in België. Vertegenwoordigers van VDAB, Syntra en van alle geledingen van het onderwijs ontmoeten elkaar drie keer per jaar in het samenwerkingsplatform Mode Creatief Onderwijs

Bestaat er ook in andere sectoren een IVOC?
In talrijke sectoren bestaan inderdaad paritair beheerde opleidingscentra met een werking, gelijkaardig aan die van IVOC. Bezoek https://www.iedereenkanbijleren.be voor de snelste weg naar het IVOC van een andere sector.